Algemene voorwaarden

SO.ME Agency

Algemene Voorwaarden van SO.ME agency, gevestigd te 3011RS, 27B te Rotterdam, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 70069484.

I. ALGEMEEN

1. Toepasselijkheid

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door SO.ME agency, gevestigd te 3342 VC, 12 te H.I. Ambacht, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer //. gedane aanbiedingen, op alle tussen SO.ME agency en de wederpartij gesloten overeenkomsten, en op alle verbintenissen die daaruit voortvloeien, behoudens indien en voorzover SO.ME agency met de wederpartij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

b. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden of op de opdracht zullen slechts van kracht zijn indien en voor zover deze schriftelijk tussen SO.ME agency en de wederpartij zijn overeengekomen.

c. De wederpartij zal zich met betrekking tot de toepasselijkheid van deze voorwaarden nimmer kunnen beroepen op afwijkende gewoonten en/of gebruiken.

d. De vernietiging en/of de nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.

e. Door de wederpartij ingeroepen algemene voorwaarden worden door SO.ME agency uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Totstandkoming van de overeenkomst

a. Alle aanbiedingen van SO.ME agency zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen, ook nadat de wederpartij de aanbieding aanvaard heeft. Herroeping na aanvaarding door de wederpartij dient onverwijld te geschieden.

b. Een aan SO.ME agency gegeven opdracht tot levering van produten en/of het verrichten van diensten, alsmede de aanvaarding van een door SO.ME agency gedaan aanbod, dient schriftelijk te geschieden onder gelijktijdige bijvoeging van voldoende informatie die SO.ME agency in staat stelt met de uitvoering van de opdracht een aanvang te maken en deze naar behoren te voltooien. Onder deze informatie zijn mede begrepen specifieke kwaliteitseisen die door de wederpartij aan de betreffende produkten en diensten worden gesteld in verband met een door de wederpartij beoogde toepassing, welke specifieke kwaliteitseisen SO.ME agency redelijkerwijs niet kent of kan kennen. Indien dergelijke informatie niet aan SO.ME agency is verstrekt, is de deugdelijkheid van de produkten en/of diensten voor wat betreft deze vereisten voor risico van de wederpartij.

3. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

Alle aan SO.ME agency toebehorende rechten van intellectuele en industriële eigendom en know-how met betrekking tot de gegevens voorkomend in en gevoegd bij de tussen SO.ME agency en de wederpartij gesloten overeenkomsten, vastgelegd in tekeningen, computerprogramma's of anderszins, blijven berusten bij SO.ME agency.

4. Geheimhouding

Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van SO.ME agency is de wederpartij gehouden alle gegevens, welke direct of indirect verkregen zijn in verband met de opdracht in de meest ruime zin, geheim te houden.

5. Opschorting, verrekening, overdracht van rechten

a. De wederpartij is in geen geval gerechtigd tot opschorting van de betaling, tenzij de wet hem daartoe de bevoegdheid geeft.

b. Het is de wederpartij niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SO.ME agency enig door hem aan SO.ME agency verschuldigd bedrag te verrekenen met enig bedrag dat SO.ME agency aan hem verschuldigd mocht zijn dan wel worden, tenzij de wet hem daartoe de bevoegdheid geeft.

c. Overdracht van rechten van de wederpartij aan een derde heeft tegenover ons geen rechtskracht, behoudens in geval van onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

6. Wijzigingen

a. De wederpartij is verplicht SO.ME agency binnen vijf werkdagen in kennis te stellen van verandering van naam- en adresgegevens.

7. Levertijd

a. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de wederpartij SO.ME agency schriftelijk in gebreke te stellen waarbij aan SO.ME agency een redelijke termijn wordt gegund om alsnog na te komen.

b. Indien SO.ME agency haar leveringsverplichting nakomt binnen de redelijke termijn als bedoeld onder 7.a. is zij niet verplicht tot enige vergoeding van kosten, schade of rente van de wederpartij, en heeft de wederpartij niet het recht de opdracht te annuleren.

8. Prijzen

a. De prijzen kunnen niet eerder dan drie maanden na het sluiten van de overeenkomst worden verhoogd op grond van enige verhoging van de kosten waarop de prijzen zijn gebaseerd.

b. De termijn van drie maanden na het sluiten van de overeenkomst geldt niet voor kostenverhogende omstandigheden die buiten de invloedssfeer van SO.ME agency liggen, zoals bijvoorbeeld verhoging van belastingen, lonen, grondstofkosten en/of andere factoren.

9. Duur en opzegging

a. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij anders is aangegeven bij de productomschrijving. Doorlopende lidmaatschap kan per email opgezegd worden en zal door SO.ME agency worden bevestigd.

b. Indien de klant een consument is, heeft de klant gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van een overeenkomst op afstand het recht de overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien het gaat om één van de online programma's waar mogelijk een vergoeding van de zorgverzekeraar beschikbaar voor is, moet de afwijzing voor vergoeding van de zorgverzekeraar per email overlegd worden.

c. Indien de klant een consument is, en aanspraak wil maken op de 100% geld terug garantie, moet de afwijzing voor vergoeding van de zorgverzekeraar per email overlegd worden binnen 30 dagen na de orderdatum.

10. Reclame

a. Reclames dienen, op straffe van verval van rechten, te geschieden bij SO.ME agency uiterlijk zeven dagen na aflevering of installatie, of voltooiing der werkzaamheden of diensten, of, indien een opleveringsprotocol is opgemaakt, binnen zeven dagen na de datum van opmaken daarvan. Bij niet-zichtbare gebreken bedraagt deze termijn zeven dagen nadat de gebreken redelijkerwijze konden worden geconstateerd, doch in ieder geval uiterlijk binnen zeven dagen na het verstrijken van de garantietermijn.

b. Bij overschrijding van deze termijn vervalt elke aanspraak terzake jegens SO.ME agency, tenzij SO.ME agency daardoor niet in haar belangen is geschaad.

11. Aansprakelijkheid

a. Uitdrukkelijk wordt door SO.ME agency uitgesloten aansprakelijkheid voor schade, tengevolge van een handelen en/of nalaten van werknemers van SO.ME agency, dan wel van natuurlijke personen of rechtspersonen waarvan SO.ME agency zich bij de uitvoering van de opdracht bedient, tenzij de schade een gevolg is van opzet of grove schuld van SO.ME agency en/of haar leidinggevende ondergeschikten, of de aansprakelijkheid voortvloeit uit wettelijke dwingendrechtelijke bepalingen.

b. Uitdrukkelijk wordt door SO.ME agency aansprakelijkheid voor schade -ten gevolge van een tekortkoming in het door SO.ME agency verkochte, beperkt tot vervanging van het verkochte of een gedeelte daarvan danwel teruggave van de betaalde prijs of van een evenredig gedeelte daarvan, tenzij de schade een gevolg is van opzet of grove schuld van SO.ME agency en/of haar leidinggevende ondergeschikten, of de aansprakelijkheid voortvloeit uit wettelijke dwingendrechtelijke bepalingen.

c. Ter afwering van eventuele aansprakelijkheid kunnen de werknemers van SO.ME agency zich op het onder 11.a. en/of 11.b. bepaalde beroepen.

d. De wederpartij vrijwaart SO.ME agency tegen alle aanspraken van derden op vergoeding van schade als bedoeld onder 11.a. en/of 11.b.

e. Voor het overige aanvaardt SO.ME agency slechts aansprakelijkheid en voorzover deze aansprakelijkheid door haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door deze verzekering gedane uitkering.

12. Overmacht

a. SO.ME agency is niet aansprakelijk voor schade, vertraging, beschadiging en/of manco's die te wijten zijn aan overmacht.

b. Onder overmacht als bedoeld in het vorige lid wordt verstaan al hetgeen zich redelijkerwijs buiten de invloed van SO.ME agency voordoet, waaronder mede, doch niet uitsluitend: niet, niet volledige en/of vertraagde levering door onze toeleveranciers, weersomstandigheden, hapering in de energievoorziening, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, blokkades, rellen, rijverbod, brand, bedrijfsongevallen, ordeverstoring, oorlog, oorlogsdreiging, natuurrampen, en overheidsmaatregelen die de uitvoering van een overeenkomst bezwaarlijker en/of kostbaarder maken dan bij het afsluiten daarvan te voorzien was.

c. Zodra overmacht optreedt zal SO.ME agency bevoegd zijn de overeengekomen termijnen zodanig te verlengen als redelijk is in verband met de opgetreden overmachtsfactor(en), alsmede - ter keuze van SO.ME agency - overeenkomsten pro rata na te komen.

d. Indien SO.ME agency bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen voldaan heeft, of daaraan slechts gedeeltelijk kan voldoen, is zij gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden die factuur dan te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

13. Rechtskeuze en geschillenregeling

a. Op alle door SO.ME agency gedane aanbiedingen, op alle tussen SO.ME agency en de wederpartij gesloten overeenkomsten, en op alle verbintenissen die daaruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van het Weens Koopverdrag.

b. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 100 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zullen alle geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de plaats van feitelijke vestiging van SO.ME agency.

II. VERKOOP

14. Plaats van levering

Indien SO.ME agency zorgdraagt voor transport en/of aflevering elders kan zij hiervoor aan de wederpartij kosten in rekening brengen.

15. Eigendomsvoorbehoud

a. SO.ME agency behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan de wederpartij verkochte goederen totdat de koopprijs voor deze goederen geheel is voldaan.

b. Indien SO.ME agency in het kader van de met de wederpartij gesloten koopovereenkomst ten behoeve van de wederpartij door deze te vergoeden diensten verricht, geldt de voorbehouden eigendom eveneens totdat de wederpartij ook deze vordering van SO.ME agency geheel heeft voldaan.

16. Betaling

a. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient betaling te geschieden in contanten bij aflevering of zoals aangegeven op de factuur binnen de daar vermelde termijn.

b. Indien het factuurbedrag op de dag dat het opeisbaar is geworden niet of niet volledig is betaald, zal de wederpartij in verzuim zijn door het enkele verloop van de termijn zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist en is de wederpartij gehouden aan SO.ME agency te vergoeden wettelijke rente vanaf de dag dat de vordering opeisbaar is geworden tot de dag der algehele betaling, alsmede alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die SO.ME agency dient te maken ter incasso van de openstaande bedragen.

17. Adverteren in zoekmachines

a. De Werkzaamheden die SO.ME agency i.v.m. het adverteren in zoekmachines uitvoert, komen partijen Schriftelijk overeen.

b. De overeengekomen maandelijkse vergoeding voor SO.ME agency in verband met Werkzaamheden omtrent het adverteren in een zoekmachine is exclusief de advertentiekosten.

c. Indien het contract voor het adverteren in de zoekmachine op naam van de Klant staat, dan worden de kosten voor het adverteren direct door de zoekmachine aan de Klant in rekening gebracht. De Klant is verantwoordelijk voor de tijdige betaling aan de zoekmachine en is verantwoordelijk voor de consequenties van eventuele niet-tijdige betaling of saldotekorten, zoals het niet langer zichtbaar zijn van de advertenties. Dit laatste laat de betalingsverplichting van de Klant jegens SO.ME agency voor de maandelijkse vergoeding onverminderd in stand, ook indien SO.ME agency hierdoor niet langer in staat is om zijn Werkzaamheden te blijven uitvoeren.

d. Indien SO.ME agency voor rekening en risico van de Klant een contract met een zoekmachine is aangegaan voor het adverteren in de zoekmachine, dan brengt SO.ME agency de advertentiekosten aan de Klant in rekening.

e. SO.ME agency zal zich naar beste inzicht en vermogen inspannen voor het bereiken van een optimale positionering met de overeengekomen zoektermen en/of zoekzinnen in een zoekmachine middels het adverteren in de zoekmachine, maar staat niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat. Op SO.ME agency rust uitsluitend een inspanningsverbintenis. Alle mededelingen van SO.ME agency over de mogelijke resultaten van zijn Werkzaamheden zijn derhalve indicatief van aard, zonder dat de Klant daaraan rechten kan ontlenen.

f. Partijen komen voor het adverteren in een zoekmachine een maandbudget overeen. SO.ME agency spant zich maximaal in om ervoor te zorgen dat dit maandbudget niet met meer dan 20% wordt overschreden. SO.ME agency is niet aansprakelijk indien een maandbudget wordt overschreden en de eventuele extra advertentiekosten die de Klant daardoor dient te betalen, kunnen niet verhaald worden op SO.ME agency of, indien SO.ME agency op eigen naam een contract met een zoekmachine is aangegaan voor het adverteren, blijven verschuldigd aan SO.ME agency.

g. Het is mogelijk dat het maandbudget niet steeds volledig wordt aangewend. De hoogte van de advertentiekosten is namelijk onder meer afhankelijk van de concurrentie op de betreffende zoektermen, het zoekvolume, de regio waarbinnen wordt geadverteerd en het aantal kliks.

h. SO.ME agency is vrij in de wijze waarop hij zijn Werkzaamheden uitvoert. SO.ME agency bepaalt een en ander zelfstandig en bepaalt ook op welke wijze het beschikbare maandbudget wordt besteed.

i. Adverteren in zoekmachines is onderworpen aan de voorwaarden en beleidsregels van de zoekmachines. Deze voorwaarden en beleidsregels kunnen door de zoekmachine van tijd tot tijd worden aangepast. De meest recente versie van de voorwaarden en beleidsregels van een zoekmachine kan de Klant raadplegen op de website van de betreffende zoekmachine. De Klant dient zich aan het gestelde in deze voorwaarden en beleidsregels te houden. SO.ME agency is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van de Klant in strijd hiermee.

j. SO.ME agency is op geen enkele manier aansprakelijk voor eventuele wijzigingen in de advertentie campagnes van de Klant die een negatieve impact zouden kunnen hebben op het eindresultaat of de beoogde ROI van de campagnes.